VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG

 

Navn og Formål 

§ 1                 Laugets navn er RIBE DANSE- og SPILLEMANDSLAUG, hjemsted Ribe,

                      Esbjerg Kommune.       

 

§ 2                 Lauget formål er at udbrede kendskab til og styrke interessen for dansk       traditionel                      spillemandsmusik og gammeldans.

                      Formålet søges fremmet ved at afholde laugsaftener, hvor inspiration og               arbejdsmateriale  gerne hentes i lokalområdet.

                      Desuden søges forskellige steder i kommunen afholdt offentlige danse- og

                      spillearrangementer. 

Medlemskab 

§ 3                 Som medlem kan optages enhver person, som har interesse for dansk, traditionel, spillemandsmusik og/eller gammeldans.                                          

 

§4                  Medlemmer udøver deres vedtægtsmæssige rettigheder på generalforsamlingen.

 

 

Generalforsamling 

§5                  Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed og udstikker som sådan

                      retningslinier for bestyrelsens virksomhed for det kommende år, fastsætter

                      kontingent, m.v.

 

§6                  Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.

                      Indkaldelse sker ved særskilt meddelelse herom indeholdende regnskab for

                      det netop afsluttede år, indkomne forslag samt kontingentpåmindelse.

                      Indkaldelsesvarsel er 1 måned.

                      Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 februar.

                      Dagsorden til generalforsamling indeholder flg. punkter:

                                            1. Valg af dirigent

                                            2. Forkvindens/mandens beretning

                                            3. Kassererens beretning

                                            4. Fastsættelse af kontingent

                                            5. Indkomne forslag

                                            6. Valg af formand og et bestyresesmedlem og en suppleant hvert andet

                                                år (lige år). Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer og en

                                                suppleant hvert andet år (ulige år).

                                            7. Valg af to revisorer

                                            8. Eventuelt

 

§7                  Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der har betalt kontingent for  indeværende år.

                      Hvert medlem har 1 stemme.

                     

§8                  Medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til at andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens start.

 

 

 

§9                  Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig  afstemning kræves.

                      Et medlems udelukkelse sker altid ved skriftlig afstemning.

                      Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

                      Ændringsforslag af vedtægter er vedtaget, når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§10                Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den ønsker det, og  skal indkalde hertil, når ¼  af laugets medlemmer skriftligt fremsætter begæring   herom. Sådan begæring skal indeholde motiveret dagsorden og evt. bilag til           forelæggelse for generalforsamlingen.

                      Indkaldelse sker ved brev til laugets medlemmer med angivelse af dagsorden og bilag. 

 

Økonomi, Regnskabsår og Kontingent 

                     

§11                Laugets økonomiske grundlag tilvejebringes dels ved medlemmers betaling, dels ved tilskud fra det offentlige, private fonde, m.v.              

                      Sådanne tilskud kan ikke anvendes til nedsættelse af medslemskontingent, men

                      anvendes efter bestyrelsens bestemmelse først og fremmest til konkrete projekter

                      i lauget.

 

§12                Kontingent fastsættes for et år ad gangen.

 

§13                Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§14                Laugets midler indsættes i bank til bedst mulige forrentning.

                      Lauget forpligtes ved underskrift af Forkvinden/manden og kassereren, respektive næstformand og sekretær i førstnævntes fravær.

 

 

Bestyrelsen 

§15                Til varetagelse af laugets formål og daglige aktiviteter vælges hvert formand,

                      kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

                      Bestyrelsen medvirker til oprettelse af  arbejdsgrupper m.v. blandt medlemmerne  Arbejdsgrupper kan oprettes til et hvilket som helst projekt, der falder ind under §2. Dette påses af bestyrelsen.

                      Bestyrelsen kan bevillige tilskud til projekter i disse arbejdsgrupper.

                      Bestyrelsen mødes så ofte, det er nødvendigt, mindst en gang i kvartalet.

                      Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

 

  

Nedlæggelse af Lauget

 

§16                Nedlæggelse af lauget kan besluttes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, når 2/3 af de fremmødte på den 1. generalforsamling og når mere en ½ af de fremmødte på den 2. generalforsamling stemmer for nedlæggelsen. 

                      Nedlæggelse af Lauget kan endvidere ske ved  skriftlig urafstemning blandt

                      medlemmerne. Forslag om nedlæggelse er vedtaget, når 2/3 af af de afgivne stemmer går ind for nedlæggelse. Stemmemateriale udsendes af bestyrelsen. Fristen for                  afgivelse af stemme er 14 dage. Lauget afholder omkostninger ved skriftlig                  urafstemning.

                     

§17                Laugets eventuelle formue skal gå til fremme af amatørmusikalske tiltag i den tidligere Ribe Kommune.

                       Vedtægterne er senest revideret på generalforsamling 2013.

 

  BESTYRELSEN:

 

Bendix Rødgaard

  

Steen Pedersen

 

 Jørn Frøsig

  

 Susanne Overgaard Petersen

 

Ole Tusborg

Arne Møller